Menu Zamknij

Kod asembler do obsługi czujnika temperatury w pompie ciepła

Aby napisać kod w asemblerze do obsługi czujnika temperatury w pompie ciepła, musimy znać konkretny mikrokontroler lub mikroprocesor, który jest używany w systemie. W tym przykładzie założymy, że używamy popularnego mikrokontrolera AVR (np. ATmega328P, który jest używany w Arduino Uno).

Załóżmy, że czujnik temperatury to NTC (termistor), który jest podłączony do wejścia ADC (analogowo-cyfrowego) mikrokontrolera. Poniżej znajduje się przykładowy kod w asemblerze AVR do odczytu wartości z ADC i przesyłania wyniku przez interfejs USART:

.include "m328pdef.inc"

; Konfiguracja rejestrów
.equ USART_BAUD_RATE, 9600
.equ F_CPU, 16000000

; Inicjalizacja ADC
init_adc:
  ldi r16, (1<<REFS0) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0) ; Ustawienia ADC
  sts ADMUX, r16
  ldi r16, (1<<ADEN) | (1<<ADSC) ; Włącz ADC i rozpocznij konwersję
  sts ADCSRA, r16
  ret

; Inicjalizacja USART
init_usart:
  ldi r16, high(F_CPU/16/USART_BAUD_RATE-1)
  sts UBRR0H, r16
  ldi r16, low(F_CPU/16/USART_BAUD_RATE-1)
  sts UBRR0L, r16
  ldi r16, (1<<TXEN0)
  sts UCSR0B, r16
  ldi r16, (1<<UCSZ01) | (1<<UCSZ00)
  sts UCSR0C, r16
  ret

; Wysyłanie bajtu przez USART
send_byte:
  sts UDR0, r16
  sbis UCSR0A, UDRE0
  rjmp send_byte
  ret

; Program główny
main:
  rcall init_adc
  rcall init_usart

loop:
  lds r16, ADCL
  lds r17, ADCH
  rcall send_byte
  ldi r30, 0x0A ; Wysyłanie znaku nowej linii (LF)
  rcall send_byte
  ldi r30, 0x0D ; Wysyłanie znaku powrotu kursora (CR)
  rcall send_byte
  rcall delay_1s
  rjmp loop

; Opóźnienie 1 sekundy
delay_1s:
  ldi r18, 6
  ldi r19, 19
  ldi r20, 174
delay_loop:
  dec r20
  brne delay_loop
  dec r19
  brne delay_loop
  dec r18
  brne delay_loop
  ret


Ten kod inicjalizuje ADC i USART, a następnie w pętli odczytuje wartość z ADC i wysyła ją przez interfejs USART.

; Odczyt wartości ADC
read_adc:
  lds r16, ADCSRA
  ori r16, (1<<ADSC)
  sts ADCSRA, r16
  adc_wait:
    lds r16, ADCSRA
    sbrs r16, ADSC
    rjmp adc_wait
  lds r16, ADCL
  lds r17, ADCH
  ret

; Liniowa interpolacja temperatury
; r16 = ADC_LOW, r17 = ADC_HIGH
; Wartości interpolacji muszą być dostosowane do konkretnego termistora
interpolate_temperature:
  ; Wartości przykładowe dla interpolacji
  ldi r18, 25 ; T1 (temperatura 1)
  ldi r19, 100 ; ADC1 (wartość ADC dla T1)
  ldi r20, 50 ; T2 (temperatura 2)
  ldi r21, 200 ; ADC2 (wartość ADC dla T2)

  ; Obliczanie różnicy temperatury (dT)
  sub r20, r18

  ; Obliczanie różnicy wartości ADC (dADC)
  sub r21, r19

  ; Obliczanie współczynnika k = dT / dADC
  ; Zakładając, że różnice są małe, pomijamy dzielenie
  ; Aby zwiększyć dokładność, można użyć algorytmu dzielenia

  ; Obliczanie wartości ADC - ADC1
  sub r16, r19
  sbc r17, r1

  ; Obliczanie temperatury: T = T1 + k * (ADC - ADC1)
  ; Ponieważ pomijamy dzielenie, obliczamy T = T1 + (ADC - ADC1)
  add r16, r18
  adc r17, r1
  ret

; Program główny
main:
  rcall init_adc
  rcall init_usart

loop:
  rcall read_adc
  rcall interpolate_temperature

  ; Wysyłanie temperatury jako liczby dziesiętnej
  rcall send_temperature
  rcall delay_1s
  rjmp loop

; Wysyłanie temperatury jako liczby dziesiętnej
send_temperature:
  ; Zakładając, że temperatura jest poniżej 100 stopni
  ; Wartość setek (tylko dla temperatury >= 100 stopni)
  ; ldi r18, 0
  ; rcall send_decimal_digit

  ; Wartość dziesiątek
  ldi r18, 10
send_tens:
  cp r16, r18
  brlo send_units
  subi r16, 10
  inc r19
  rjmp send_tens
send_units:
  ; Wysyłanie dziesiątek
  rcall send_decimal_digit

  ; Wysyłanie jednostek
  mov r19, r16
  rcall send_decimal_digit

  ret

; 


; Wysyłanie cyfry dziesiętnej
send_decimal_digit:
  ; Konwersja cyfry dziesiętnej na znak ASCII
  add r19, 0x30

  ; Wysyłanie znaku przez USART
  mov r16, r19
  rcall send_byte

  ret

; Opóźnienie 1 sekundy
delay_1s:
  ldi r18, 6
  ldi r19, 19
  ldi r20, 174
delay_loop:
  dec r20
  brne delay_loop
  dec r19
  brne delay_loop
  dec r18
  brne delay_loop
  ret

Ten kod implementuje funkcję do wysyłania cyfry dziesiętnej przez interfejs USART oraz dodaje opóźnienie 1 sekundy między odczytami temperatury. Wynikowa temperatura zostaje wysłana jako liczba dziesiętna w postaci znaków ASCII.

Warto zauważyć, że powyższy kod jest uproszczonym przykładem i może wymagać modyfikacji oraz dodatkowych optymalizacji w zależności od konkretnego zastosowania i wymagań systemu. Przed wdrożeniem tego kodu w rzeczywistym systemie pompy ciepła, należy przeprowadzić testy i dostosować parametry, takie jak wartości interpolacji, do używanego czujnika temperatury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *